2019 – Regulamin ogólnopolskiego konkursu pokazów cyfrowych

Regulamin ogólnopolskiego konkursu pokazów cyfrowych

  • Konkurs organizowany jest przez Ogród Zoobotaniczny w Toruniu w ramach "Sztuka Natury" Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wizualnych Inspirowanych Naturą Toruń 2019 przygotowywanego przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Urząd Miasta Torunia, Wydział Środowiska i Zieleni oraz Wydział Sztuk Pięknych UMK.
  • Konkurs ma charakter otwarty.
  • Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
  • W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele organizatorów konkursu, współorganizatorów Festiwalu oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin.
  • Udział w konkursie jest bezpłatny.
  • Głównym tematem pokazów musi być przyroda.
  • Jedna osoba może zgłosić maksymalnie 4 prezentacje. Pojedyncze prezentacje nie mogą trwać dłużej niż 8 minut.
  • Prace należy zgłaszać w formie prezentacji cyfrowych. W przypadku dużej liczby zgłoszonych prac, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość dokonania przez Jury wstępnej selekcji pokazów cyfrowych przed Festiwalem.
  • Wymagania techniczne:
    1. prezentacja może działać jako samodzielna aplikacja exe w systemie Windows lub być plikiem filmowym (mpg 4)
    2. sugerowany format: minimum 1280×800 maksymalny 1920×1080 pikseli,
    3. automatyczna zmiana zdjęć i wyłączenie prezentacji,
    4. prace należy przesłać na płycie CD lub DVD (płyty nie będą zwracane) wraz z kartą zgłoszenia,
    5. wszystkie pliki należy umieścić w folderze zatytułowanym nazwiskiem i pierwszą literą imienia autora (np: Kowalski_J). Nazwa pliku powinna składać się z nazwiska i pierwszej litery imienia oraz kolejnego numeru fotografii, np. Jan Kowalski przysyła dwie prace zatytułowane: Kowalski_J_01, Kowalski_J_02. Numer musi być zgodny z podanym w zgłoszeniu.
  • Zgłoszenie musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail zgłaszającego, imiona i nazwiska współautorów, numer pracy, tytuł oraz czas trwania prezentacji.
  • Karty zgłoszenia i płyty ze zdjęciami w sztywnych opakowaniach należy nadsyłać lub składać osobiście do dnia 14 października 2019 r. (decyduje data wpływu) w Ogrodzie Zoobotanicznym w Toruniu, ul. Bydgoska 7, 87 – 100 Toruń,  z dopiskiem: „Konkurs pokazów cyfrowych”.
  • Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu, wadliwe technicznie i takie, które będą wykonane wbrew zasadom etycznym fotografii przyrodniczej.
  • Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczania nagród odbędzie się podczas "Sztuka Natury" Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wizualnych Inspirowanych Naturą w Toruniu, 29 listopada 2019 r.
  • Werdykt Jury konkursu, powołanego przez Organizatorów jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
  • Powołane przez organizatora konkursu Jury przyzna nagrody.
  • W celu promocji konkursu organizatorzy konkursu są upoważnieni do prezentacji nagrodzonych pokazów podczas innych imprez i do bezpłatnego wykorzystania jednego wybranego zdjęcia z każdego z nagrodzonych pokazów.
  • Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Ogród Zoobotaniczny w Toruniu, ul. Bydgoska 7, 87-100 Toruń. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  • Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.
  • Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
  • Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do:
  1. sprostowania danych,
  2. usunięcia danych,
  3. ograniczenia przetwarzania danych,
  4. przenoszenia danych,
  5. wniesienia sprzeciwu,
  6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  • Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. numer telefonu.
  • Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane:
  1. adres do korespondencji (wysyłki nagrody),
  2. prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL),
  3. data urodzenia,
  4. nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego,
  5. numer konta (do przekazania nagrody pieniężnej).
  • Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  • Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
  • Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
  • Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
  • Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty rozstrzygnięcia konkursu.
  • Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania, oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
  1. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
  2. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
  3. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
  • Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  • Więcej informacji na stronach: www.sztukanatury.pl oraz www.zoo.torun.pl, a także pod adresem kontakt@sztukanatury.pl.

Karta zgłoszenia do pobrania

NAGRODY:

I miejsce - 2 000 zł,

II miejsce - 1 000 zł,

III miejsce - 500 zł

O admin