2020 – Konkurs fotograficzny „Oko w oko z Naturą” – regulamin oraz formularz zgłoszeniowy

Regulamin konkursu fotograficznego „Oko w oko z Naturą”

 1. Konkurs organizowany jest przez Ogród Zoobotaniczny w Toruniu w ramach "Sztuka Natury" Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wizualnych Inspirowanych Naturą Toruń 2020.
 2. Konkurs ma charakter otwarty.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele organizatorów konkursu, współorganizatorów Festiwalu oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin.
 4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 5. Tematyka konkursu dotyczy przyrody.
 6. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 10 zdjęć w formie cyfrowej.
 7. Wymagania techniczne:
  1. pliki o minimalnej wielkości 8 milionów pikseli,
  2. proporcje boków 3:2 zdjęcia,
  3. orientacja pozioma,
  4. fotografie zapisane w formacie JPG bez kompresji  lub TIF,
  5. prace należy przesłać za pomocą formularza www,
  6. Nazwa pliku powinna składać się z nazwiska i pierwszej litery imienia oraz kolejnego numeru fotografii, np. Jan Kowalski przysyła dwie fotografie zatytułowane: Kowalski_J_01, Kowalski_J_02.
 8. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w wydawnictwach oraz na stronach internetowych Festiwalu, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych, w  szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach  komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych.
 9. Prace konkursowe należy zgłaszać za pomocą formularza www do dnia 12 października 2020 r. do godziny 20.00.
 10. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 11. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu, wadliwe technicznie i takie, które będą wykonane wbrew zasadom etycznym fotografii przyrodniczej.
 12. Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczania nagród odbędzie się podczas "Sztuka Natury" Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wizualnych Inspirowanych Naturą w Toruniu, 4 grudnia 2020 r. Werdykt Jury konkursu, powołanego przez Organizatorów jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
 13. Organizator konkursu uhonoruje laureatów nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami. Dopuszczalne jest przyznawanie nagród i wyróżnień w niniejszym konkursie przez niezależne instytucje (np. szkoły, firmy) i osoby prywatne.
 14. Wernisaż wystawy pokonkursowej będzie miał miejsce w czasie trwania "Sztuka Natury" Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wizualnych Inspirowanych Naturą Toruń 2020.
 15. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Ogród Zoobotaniczny w Toruniu, ul. Bydgoska 7, 87-100 Toruń. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 16. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.
 17. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
 18. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
 19. sprostowania danych,
 20. usunięcia danych,
 21. ograniczenia przetwarzania danych,
 22. przenoszenia danych,
 23. wniesienia sprzeciwu,
 24. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 25. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
 26. imię i nazwisko,
 27. adres e-mail,
 28. numer telefonu.
 29. Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane:
 30. adres do korespondencji (wysyłki nagrody),
 31. prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL),
 32. data urodzenia,
 33. nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego,
 34. numer konta (do przekazania nagrody pieniężnej).
 35. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 36. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
 37. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 38. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
 39. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty zakończenia konkursu.
 40. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku, z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania, oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
 41. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
 42. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
 43. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
 44. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 45. Więcej informacji na stronach: www.sztukanatury.pl oraz www.zoo.torun.pl, a także pod adresem kontakt@sztukanatury.pl.

Podobne wpisy