2020 – Konkurs pokazów multimedialnych – regulamin i formularz zgłoszeniowy

Regulamin ogólnopolskiego konkursu pokazów cyfrowych

 • Konkurs organizowany jest przez Ogród Zoobotaniczny w Toruniu w ramach "Sztuka Natury" Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wizualnych Inspirowanych Naturą Toruń 2020.
 • Konkurs ma charakter otwarty.
 • W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele organizatorów konkursu, współorganizatorów Festiwalu oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin.
 • Udział w konkursie jest bezpłatny.
 • Głównym tematem pokazów musi być przyroda.
 • Jedna osoba może zgłosić maksymalnie 4 prezentacje. Pojedyncze prezentacje nie mogą trwać dłużej niż 8 minut.
 • Prace należy zgłaszać w formie prezentacji cyfrowych. W przypadku dużej liczby zgłoszonych prac, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość dokonania przez Jury wstępnej selekcji pokazów cyfrowych przed Festiwalem.
 • Wymagania techniczne:
  1. prezentacja może działać jako samodzielna aplikacja exe w systemie Windows.
  2. sugerowany format 1920×1080 pikseli,
  3. automatyczna zmiana zdjęć i wyłączenie prezentacji,
  4. prace należy przesłać za pomocą formularza www,
  5. nazwa pliku powinna składać się z nazwiska i pierwszej litery imienia oraz kolejnego numeru pokazu, np. Jan Kowalski przysyła dwie prace zatytułowane: Kowalski_J_01, Kowalski_J_02. Numer musi być zgodny z podanym w zgłoszeniu.
 • Prace konkursowe należy zgłaszać za pomocą formularza www do dnia 12 października 2020 r. do godziny 20.00.
 • Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu, wadliwe technicznie i takie, które będą wykonane wbrew zasadom etycznym fotografii przyrodniczej.
 • Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczania nagród odbędzie się podczas "Sztuka Natury" Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wizualnych Inspirowanych Naturą w Toruniu, 4 grudnia 2020 r.
 • Werdykt Jury konkursu, powołanego przez Organizatorów jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
 • Powołane przez organizatora konkursu Jury przyzna nagrody.
 • W celu promocji konkursu organizatorzy konkursu są upoważnieni do prezentacji nagrodzonych pokazów podczas innych imprez i do bezpłatnego wykorzystania jednego wybranego zdjęcia z każdego z nagrodzonych pokazów.
 • Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Ogród Zoobotaniczny w Toruniu, ul. Bydgoska 7, 87-100 Toruń. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.
 • Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
 • Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do:
 1. sprostowania danych,
 2. usunięcia danych,
 3. ograniczenia przetwarzania danych,
 4. przenoszenia danych,
 5. wniesienia sprzeciwu,
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
 1. imię i nazwisko,
 2. adres e-mail,
 3. numer telefonu.
 • Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane:
 1. adres do korespondencji (wysyłki nagrody),
 2. prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL),
 3. data urodzenia,
 4. nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego,
 5. numer konta (do przekazania nagrody pieniężnej).
 • Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 • Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
 • Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 • Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
 • Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty rozstrzygnięcia konkursu.
 • Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania, oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
 1. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
 2. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
 3. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
 • Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 • Więcej informacji na stronach: www.sztukanatury.pl oraz www.zoo.torun.pl, a także pod adresem kontakt@sztukanatury.pl.

Podobne wpisy